Konkurs „Mikołaj 2018” w Delikatesach Centrum w Stanisławicach

Serdecznie zapraszamy wszystkich klientów Delikatesów Centrum w Stanisławicach na wzięcie udziału w konkursie mikołajkowym, który odbędzie sie w dniu 05.12.2018r w sklepie Delikatesy Centrum Stanisławicach. Wystarczy zrobić zakupy za minimum 30 zł i wrzucić opisany paragon do urny by wziąć udział w losowaniu i wygrać wartościowe nagrody. Poniżej przedstawiamy regulamin konkursu.

 

REGULAMIN KONKURSU „MIKOŁAJ 2018”

=========================================

& 1 Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się Konkurs Mikołajkowy.
 2. Regulamin stanowi podstawę Konkursu oraz określa prawa i obowiązki jego uczestników.
 3. Organizatorem i fundatorem nagród jest Spółdzielnia Handlowo-Usługowa w Kłaju,

  32-015 Kłaj 651, zwany dalej organizatorem.

 4. Konkurs będzie przeprowadzony w dniu 05.12.2018r w sklepie Delikatesy Centrum w Stanisławicach.
 5. Uczestnik bierze udział w konkursie od chwili wrzucenia do urny w sklepie paragonu z nazwiskiem i imieniem oraz nr telefonu do chwili zakończenia Konkursu.
 6. Regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników

& 2 Udział w Konkursie

  1. Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych,

  2. W konkursie nie mogą brać udziału pracownicy ani przedstawiciele organizatora jak i inne osoby biorące udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu oraz członkowie ich najbliższej rodziny.

  3. Przystąpienie do konkursu w sposób określony w & 3 ust. 2 regulaminu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości.

   Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nich zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

  4. Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu uczestnictwa w konkursie, jak i praw i obowiązków z nimi związanych, w tym także prawa żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

  5. Podpisując paragon konkursowy uczestnicy

   -wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 10 maja 2018r ochronie danych osobowych(tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz.1000 )

   w celu przeprowadzenia konkursu oraz w celach marketingowych organizatora. Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem uczestnictwa w konkursie. Uczestnikowi przysługuje prawo do wglądu do danych oraz ich poprawiania. Wyniki konkursu mogą zostać opublikowane w ramach ogłoszenia wyników konkursu w serwisie internetowym www.shudelikatesy.pl

& 3 Przebieg Konkursu

  1. W konkursie mogą wziąć udział klienci Organizatora, którzy zrobią jednorazowy zakup za minimum 30 zł (za wyjątkiem alkoholu i papierosów) w dniu 05.12.2018 i prawidłowo wypełnią paragon konkursowy, który otrzymają

   przy kasie w sklepie Delikatesy Centrum w Stanisławicach.

  2. Prawidłowo wypełniony paragon konkursowy wraz z danymi należy wrzucić do specjalnie oznakowanej skrzynki w sklepie Organizatora tj. w sklepie Delikatesy Centrum w Stanisławicach w okresie trwania konkursu.

  3. Konkurs rozstrzygnie (drogą losowania) powołana przez organizatora komisja konkursowa, która wyłoni zwycięzców.

  4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 06.12.2018r.

  5. Nagrody konkursowe będą wydawane wyłącznie w postaci nagrody rzeczowej, bez możliwości wypłaty lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

  6. Lista zwycięzców zostanie opublikowana dnia 06.12.2018r na stronie internetowej www.shudelikatesy.pl oraz wywieszone w sklepie Delikatesy Centrum w Stanisławicach.

  7. Zwycięzcy zostaną poinformowani o otrzymaniu prawa do nagrody drogą telefoniczną terminie do 7 dni od zakończenia Konkursu.

  8. Jeżeli zwycięzca Konkursu nie spełnił któregokolwiek z warunków określonych w Regulaminie bądź nie skontaktował się w terminie do 15.12.2018r jego prawo do nagrody wygasa.

& 4 Reklamacje

   1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z organizacją Konkursu należy składać na piśmie z uzasadnieniem do Organizatora pod adres

    pod adres Spółdzielnia Handlowo-Usługowa w Kłaju 32-015 Kłaj 651,

    w terminie do 31.12.2018r listem poleconym (w tym przypadku o rozpatrzeniu reklamacji decyduje data stempla pocztowego).

Regulamin został zatwierdzony przez Zarząd Spółdzielni w dniu 01.12.2018r

i opublikowany na stronie internetowej

Zarząd