O spółdzielni

Dzisiejsza Spółdzielnia Handlowo-Usługowa “Samopomoc Chłopska” w Kłaju zbliża się do jubileuszu 65 lecia swego istnienia i jest następcą prawnym po zmianie nazwy w 1990 r z Gminna Spółdzielnia“Samopomoc Chłopska” w Kłaju, która została założona 15.06.1948 r i zarejestrowana w Sądzie Wojewódzkim w Krakowie.
Rodowód naszej Spółdzielni jak wynika z zapisów w prowadzonej do dzisiaj Kronice Spółdzielczej sięga 1909 roku. W owym to czasie grono działaczy zawiązało w kilku wsiach kółka rolnicze,które prowadziły sklepy kółkowe na zasadzie skupywania produktów od rolnika i odsprzedaży innym z niewielkim zyskiem- był to taki handel wymienny. Pełny rozkwit tych sklepów nastąpił jednak w okresie międzywojennym-posiadali oni nawet składnicę hurtową w Bochni,w której dokonywali zakupu towarów do swoich sklepów dowożąc je konno. Pierwsze Spółdzielnie handlowe powstały ze sklepów kółek rolniczych w 1945 r,lecz nie mogły one rozwijać się samodzielnie z różnych przyczyn,dlatego też już w 1946 r powstała tendencja łączenia się jednostkowych Spółdzielni z sąsiednich wsi. I tak w styczniu 1948r na terenie ówczesnej gminy zjednoczono Spółdzielnie pod nazwą Gminna Spółdzielnia ,,Samopomoc Chłopska” w Kłaju. Początki tej Spółdzielni były bardzo trudne,majątek tworzono od zera,ale członkowie działacze nieustępliwie umacniali jej działalność.

Lata 1948-1988 to okres dynamicznego rozwoju Spółdzielni mimo licznych zmian,które w 1975r były w zasadzie dla Spółdzielni wręcz tragiczne. Gminną Spółdzielnię w Kłaju nakazowo włączono do Rejonowej Spółdzielni “SCH” Niepołomice jako Oddział w ramach zmian administracyjnych w kraju niezależnych od samej Gminnej Spółdzielni. Ówcześni działacze-członkowie jednak nie zgadzali się z tą decyzją i postanowili reaktywować Gminną Spółdzielnię ,,Samopomoc Chłopska” w Kłaju czego udało się im dokonać z dniem 01.01.1981 r i Gminna Spółdzielnia w Kłaju zaczęła działać samodzielnie i dalej rozwijać się na własnym rozrachunku.
Jednak w wyniku przemian ustrojowych w 1989 r skończył się okres rozwoju Spółdzielczości w Polsce,a zarazem w naszej Spółdzielni zmiany jakie zaszły usunęły w niepamięć tamte czasy i rozpoczął się okres bardzo trudny w jej dalszym funkcjonowaniu w dobie ogromnej konkurencji,prywatyzacji i zmian gospodarczych w kraju.
W okresie tym i później Spółdzielnia przeżyła zamach na swoje istnienie. Wiele się od tego czasu musiało zmienić,musieliśmy zrezygnować z prowadzenia nierentownych działalności takich jak gastronomia,produkcja,usługi,skup czy też w części z handlu.
Zarządzanie i praca w Spółdzielni stała się bardzo trudna,zmuszeni byliśmy podejmować czasami działania zmierzające,aby utrzymać Spółdzielnię i dostosowywać ją bieżąco do zmian. Było to bardzo trudne,ale udało się że dalej jesteśmy,radzimy sobie dobrze,zatrudniamy obecnie 48 pracowników. Szkolimy uczniów w zakresie handlu,a członkowie i pracownicy są dumni,że Spółdzielnia działa nowocześnie i przetrwała do dzisiaj w dobrej kondycji finansowej,bo wiele takich Spółdzielni jak nasza już nie istnieje.
Spółdzielnia to ludzie:członkowie,pracownicy,działacze,którzy swą wiedzą,postawą,dobrym zarządzaniem wpływali w różnych okresach jej działania na to,że za niespełna 2 lata będziemy obchodzić jej 65 urodziny i jesteśmy na terenie naszej Gminy najstarszą Firmą.
Spółdzielnią kieruje Zarząd w składzie:
Stanisława Nowak – Prezes Zarządu Maria Mięso – Członek Zarządu Główna księgowa Ewa Puścizna – Członek Zarządu z-ca gł. księgowej.
Nadzór nad działalnością sprawuje 4 osobowa Rada Nadzorcza w składzie:
Bronisław Marek – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Irena Janik – Członek Anna Migdał – Członek
Józef Filipowski – Członek.